Algemeen
De medezeggenschapsraad, afgekort MR, heeft als taak het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR van de Wantijschool bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De leden van de personeelsgeleding worden gekozen door het team. De leden van de oudergeleding door de ouders. Een lid wordt voor drie jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol binnen de MR, maar is geen lid.

De rol van de MR binnen de school
De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. Volgens de regels, zoals die zijn vastgelegd in het MR reglement, heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.
De MR heeft instemmingsbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingsbevoegdheid uitsluitend voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel of ouders). Het gaat over onderwerpen zoals:
• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden
• schoolreglement
• schooltijden
• zorgplan

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat de MR vooraf in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot bijvoorbeeld:
• financieel meerjarig beleid, hoofdlijnen
• beleid t.a.v. organisatie van de school
• deelneming aan een onderwijskundig project of experiment
• regeling van de vakantie
• beleid t.a.v. nieuwbouw of belangrijke verbouwing
• aanstelling of ontslag van de schoolleiding
Het MR reglement is te vinden op de site van het OPODordrecht.

Lijst van de MR / GMR  leden van de Wantijschool.

Schooljaar 2017-2018 

 

MR

Oudergeleding:

Steven Goudswaard

Wiek Wijnands

Emir Quandus (voorzitter)

 

Leerkrachtengeleding:

Karin Hubers (secretaris)

Daniëlle van Kilsdonk (tijdens haar afwezigheid wordt zij vervangen door Willeke van Brouwershaven)

Annemiek Spiering 


GMR

Ouder

Steven Goudswaard

 

Leerkracht

Daniëlle van Kilsdonk  (tijdens haar afwezigheid wordt zij vervangen door Willeke van Brouwershaven)


Vergaderingen
De MR overlegt tien keer per jaar. De directeur is op uitnodiging daarbij aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur en informeert de MR over relevante zaken. De MR kan haar punten voor overleg met de directie aandragen. Een deel van de agenda kan zonder aanwezigheid van de directeur worden behandeld. 

De vergaderdata staan vermeld in het MR vergaderrooster.

Na ieder schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin gelezen kan worden waarmee de MR zich dat jaar heeft beziggehouden. Klik hier voor het jaarverslag.

Contact
U kunt ons op school altijd aanspreken of mailen. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Openbare basisschool de Wantijschool maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan, het zogenaamde bovenschools beleid.
Vanuit de Wantijschool hebben Miranda de Vries en Daniëlle van Kilsdonk zitting in deze raad.