Regels schoolvrij


Spelregels schoolvrij

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?

Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel.
Als uw kind ziek is; u moet dat zo spoedig mogelijk op school doorgeven; een doktersverklaring kan gevraagd worden als bewijs.
Als uw kind voor straf niet op school mag komen.
Extra verlof

In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren. U kunt extra verlof vragen voor uw kind(eren) in de volgende gevallen:


Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien een kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, moet u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school melden.


Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt:

Voor moslims: het Offer- en het Suikerfeest
Voor hindoes: het Divali- en het Holifeest
Voor joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest.
Op school zijn de data bekend.


Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden.
In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar een kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden: in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen.
Bij twijfel kan de directeur van de school advies vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.


Belangrijke omstandigheden

Bij belangrijke omstandigheden moet onder andere gedacht worden aan:
Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan;
Een huwelijk van familie t/m de derde graad van het kind (ouder, (over)grootouders, broers/zusters, ooms/tantes);
Een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
Een 25- of 40-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
Gezinsuitbreiding
Verhuizing;
Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters;
Overlijden (inclusief begrafenis/crematie) ouders, grootouders, broers of zusters, (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e en 4e graad);

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet zijn: het verlof is in het belang van het kind. Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van belangrijke omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn.


De volgende situaties zijn geen "andere gewichtige omstandigheden":

Familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbiedingsvakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn, een verjaardag van een familielid, een nationale feest- of gedenkdag van een ander land


Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Procedure bij het aanvragen van extra verlof

Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. En als het om vakantie gaat zeker 2 maanden van tevoren. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar (formulier aanvraag extra verlof) of te printen via deze link. Een verzoek moet altijd kunnen worden aangetoond. De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan voornoemde regels. Meer dan 10 schooldagen voor vakantie mag niet verleend worden. Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Het besluit (toestemming/afwijzing) van de school of leerplichtambtenaar wordt schriftelijk doorgegeven.
Wanneer de ouders het kind zonder toestemming toch thuis houden, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces-verbaal op te maken. Op grond daarvan kan de rechtbank een straf opleggen. De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen als het gaat om aanvragen van 10 dagen of minder. 

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Voor meer informatie kunt u de website van Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten raadplegen: www.dienstgezondheidjeugd.nl